Var med när nästa raket tänds!

Presentation av Raybased

Introduktion av Raybased

Raybased utvecklar och säljer ett öppet trådlöst system för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem.

Affärside

Raybased utvecklar och säljer ett unikt trådlöst system som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet. Raybased’s trådlösa system är förutsättningen för framtida funktioner samt uppbyggnad av kunskapsbas för fastighetsdata.

Verksamhet

Bolagets verksamhet startade i begränsad skala år 2011. Bolaget har sedan dess utvecklat en öppen trådlös plattform för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att utforma applikationer som styr och optimerar fastighetsfunktioner som t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Raybased förenar därmed Internet of Things med fastighetsautomation.

Raybased riktar sig initialt främst mot ombyggnationer av befintliga kommersiella fastigheter. Dessa har ofta stora behov av bl.a. energieffektivisering, men har svårt att motivera den höga totalkostnad som professionella system medför. Raybased förenar de professionella trådbundna systemens prestanda med befintliga trådlösa systems prisbild och användarvänlighet. Raybased utgör därmed ett trådlöst professionellt system. För många be ntliga fastigheter är Raybased’s system det enda realis- tiska alternativet att införa modern fastighetsauto- mation.

Bolaget har under hösten 2015 genomfört tester av en långdistansfunktion under besvärliga förhållanden tillsammans med Castellum Eklandia med mycket goda resultat. Bolaget genomför den första kommersiella installationen i december 2015. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida om marknadslansering av bolagets produkter i Sverige. Bolaget planerar för en bredare lansering av systemet på den svenska marknaden under våren 2016.

Eklandias och Castellums hållbarhetarbete har genom åren premierats med flera utmärkelser. Kanske en anledning till samarbetet med Raybased?

Vision

Raybased’s vision är att bolagets system ska bli en plattform med ett öppet gränssnitt som olika hård- och mjukvarutillverkare samt apputveck- lare ska använda för att utveckla IoT-tjänster till fastigheter. Teknisk utveckling inom t.ex. sensorer och belysning, tillsammans med avancerad pro- grammering kommer kunna skapa funktioner som baseras på individuella beteenden och önskemål, dvs. ”fastigheten formas efter individen”. Raybased’s system kan liknas vid en fastigheternas motsvarighet till Android för smartphones, i termer av öppenhet och kompatiblititet.

Produkt

Raybased’s system består av både hård- och mjukvara. Hårdvarans viktigaste komponent, R-pucken, är en trådlös enhet som monteras bakom existerande arkitektur. Bolaget har även sensorer som mäter temperatur, fukt, rörelse, ljud, ljusstyrka och ljusfärg.

R-puck
R-Puck

Bolagets mjukvara är en plattform med ett öppet gränssnitt som kan integrera samtliga system på marknaden idag. Bolagets trådlösa teknik åtgärdar de vanligaste bristerna i befintliga trådlösa system, såsom kraftiga fördröjningar och kommunikations-bortfall. Raybased’s mjukvara är skyddad genom en hemlig källkod och tillgången till systemet regleras via krypteringsnycklar. Bolaget kommer öppna upp gränssnitt i systemet för att andra hårdvaru- och mjukvaruaktörer ska kunna vidareutveckla produkter och tjänster på Raybased’s plattform. Principen är inspirerad av Google’s Android för smartphones.

Organisation

I likhet med de flesta mindre entreprenörsbolag kännetecknas Raybased av en s.k. virtuell organisa- tion, dvs. där kompetenser anskaffas på konsult- basis efter behov. Raybased sysselsätter idag VD Lars Granbom och utvecklingschef Jan Ryderstam. Därutöver använder bolaget underkonsulter för speciella ändamål. Delar av bolagets styrelse är i hög grad involverade i bolagets utvecklingsarbete.

Källawww.raybased.com/investerare

Presentation av Raybased

Raybased
Klicka på bilden för att komma till presentationen.

Intervju med Jonny Sandberg (Styrelseordförande)

Jonny Sandberg (380,000 aktier)
Jonny Sandberg (380,000 aktier)

Vilka problem löser den framtida produkten/tjänsten?

Fastigheter har idag en dålig integration med fastighetsnyttjares i övrigt digitala livsstil (mobiler etc). Dagens produkter upplevs som komplexa, dåligt integrerade, gammaldags och dyra. Styrning och övervakning av fastighetens olika system är idag kostsam och komplex för fastighetsägaren. Samtidigt är energiförbrukningen hög i en majoritet av fastigheter och installations- och driftkostnaderna för energibesparande system höga.

Vilka kundbehov uppfyller den och vilka fördelar innebär den för kunden?

Den förbättrar komforten för nyttjare av fastigheten, förenklar vardagen och ger en god integration med användarens övriga digitala livsstil (mobiler etc). Styrning och övervakning av fastighetens olika system för fastighetsägaren förenklas. Raybased system bygger på trådlös teknik som är överlägset kostnadseffektiv, tillförlitlig och har prestanda att klara stora installationer. Lösningen är flexibel och växer med kundens, behov, nya krav och teknisk utveckling. Den öppna mjukvaruarkitekturen bjuder in till stort ”eco-system” av 3e parts leverantörer till gemensamma lösningar och kopplingar till befintliga och framtida affärsmodeller. Till sist kan tilläggas att installationen och driften är enkel i nya som befintliga fastigheter samt att systemet är kompatibelt med alla befintliga och framtida elektroniska komponenter och system.

Kan kundnyttan kvantifieras?

Man kan uppnå energibesparing på 20-40%. Man uppnår förbättrad förståelse för hur lokaler nyttjas. Driftkontrollen av fastighet förenklas vilket innebär reducerad kostnad. Högre boendekomfort innebär höjd hyra och högre intäkter för fastighetsägaren. Vid installation i nybyggnation kommer byggkostnaden att sjunka då ca 30% mindre kabel behöver dras i fastigheten samt att enklare varianter av brytare och styrdon kan installeras. Det sparar material- och arbetskostnad.

Vad kostar installationen?

Kostnaden för installation i en fastighet blir lägre med Raybased system jämfört med ett traditionellt elsystem eftersom mängden kabeldragning minskar med ca 30%. Vid jämförelse med andra byggnadsautomationssystem kommer kostnaderna att halveras. Anledningen är att dessa kräver omfattande kablage och planering samt kunskapskrävande installation och driftsättning. Raybased överlägsna kostnadseffektivitet och flexibilitet möjliggör installation i en mycket större andel av byggnadsbeståndet än vad som är ekonomiskt realistiskt med dagens teknik.

Vad är själva produkten och vad innehåller den för teknik?

Raybased system är uppbyggt som en hybrid mellan trådlös och trådbunden kommunikation. I huvudsak sker kommunikation trådlöst, vilket reducerar kabeldragningen med ca 30%. Detta ställer stora krav på den trådlösa tekniken. Raybased har ett regelbaserat system där hela nätverkets beteende är förutbetämt.

Konceptuellt är alla funktioner i systemet att betrakta som appar. Det ger hög flexibilitet och inbjuder till att kunna inkludera 3:e-partsfunktioner. En viktig del av Raybased koncept är att effektivt kunna integrera de olika tekniska systemen i en byggnad. Integrationen ligger både på gränssnittsnivå (Fysiska signaler och bussar) och på funktionell nivå (hur ett specifikt system styrs).

Som standard levererar Raybased integration mot belysnings-, värme- och ventilationssystem via standardiserade protokoll. Fler protokoll kommer att tillföras då behov uppstår. Rent generellt klarar vi att ansluta alla på marknaden förekommande brytare, uttag och belysningar. Funktionell integration ligger helt i programvara, men kan vara mer komplex att hantera då den ofta är unik för varje system som skall kopplas in. Här har Raybased stor fördel av sin ”appbaserade” funktionalitet, som är lätt att utveckla och ändra, även på distans.

Apple Home-kit och Google Thread är exempel på InternetOfThings-inspirerade standarder som kommer att få stort genomslag bland allmänheten. Raybased kommer att kunna stödja samverkan med komponenter för dessa standarder, samt använda de molntjänster som Apple och Google tillhandahåller.

Apple Home-kit
Apple Home-kit

BACnet håller idag på att bli den dominerande standarden för ”Building Management”. Hos Raybased kommer det att kunna användas för övervakning, drift och datainsamling. Genom koppling till SCADA-baserade system kan Raybased teknik fullt ut integreras i marknadens dominerande system för Building Management, vilket är en förutsättning för storskalig acceptans i kommersiella fastigheter.

Google Thread
Google Thread

Vad kommer pengarna från emissionen att användas till?

Marknadsuppbyggnad, marknadsföring, utveckling av mjukvara och mindre utveckling av hårdvara.

Hur bygger ni upp er marknads- och säljorganisation?

Vi har nu förstärkt organisationen med en marnadsansvarig. Han kommer från ett närliggande område där han byggt upp marknads- och säljorganisationen. Han kommer att strukturera upp och förtydliga Raybaseds marknadsplan för såväl Sverige som internationellt.

Hur säkert och pålitligt är systemet?

Systemet är helt distribuerat. All styr- och reglerfunktionalitet är distribuerad mellan noderna och fördelad så att så mycket som möjligt av besluten läggs så nära styrdonen som möjligt. Alla noder har egendiagnos, kombinerad med övervakning av närliggande noders funktion.Elektriska laster, elkvalitet och säkringsfel kan övervakas. Informationen finns lagrad i systemets alla noder och lagras på lokal server och i molnet.

Informationssäkerheten är av stor vikt för kunder, vårt varumärke och vår förmåga att säkra våra intellektuella tillgångar. Målet är att vi skall säkerhetscertifiera hela informationskedjan.

Vid vilken omsättning når ni break even?

2,5 Miljoner per månad = 30 Msek på rullande 12-månaders basis.

Hur kommer intäkterna att fördelas mellan hårdvara och mjukvara?

Under systemets etableringsfas kommer största delen av inkomsterna att komma från försäljning av hårdvara. Senare kommer inkomsterna från tjänster att bli dominerande.

Vilka konkurrenter har ni idag och vilken konkurrens ser du i framtiden?

Våra främsta konkurrenter är de företag som erbjuder traditionella automationslösningar, t.ex. baserat på KNX. Det är bristerna hos dessa system som ger oss ett tydligt marknadssegment. Hemautomation ser vi däremot inte som konkurrerande, utan denna ökar istället medvetandet kring och efterfrågan och förväntningarna på användarvänlig byggnadsautomation.

KNX är en ISO-standard för hem- och fastighetsautomation, tidigare benämnt intelligenta fastigheter.
KNX är en ISO-standard för hem- och fastighetsautomation, tidigare benämnt intelligenta fastigheter.

Vilken teknikrisk finns i produkten?

För att gå upp i försäljningsvolym behövs effektivt verktygsstöd för konstruktion och installation. Den utvecklingsinsatsen är tidskritisk.

Samsung köpte en konkurrent till er i somras. Vad innebär det för er som bolag? 

Smart Things är inte en konkurrent till Raybased. Deras/Samsungs hub kopplar samman hemautomationsprylar. Det är snare en möjlighet för oss att samverka med dessa prylar, som inte är en del av byggnadsautomation.

Har ni resurser för att hänga med i den tekniska utvecklingen?

Raybased har en mycket god förståelse för tekniktrender och tillgänglig teknik. Vi har också god tillgång till teknisk kompetens för att kunna utnyttja tekniken. Vår filosofi är dock att inte i onödan ägna oss åt teknisk grundutveckling utan att bygga en väl fungerande helhet som utnyttjar så mycket som möjligt av befintliga lösningar.

Hur stor del av affären är återkommande underhåll, uppgraderingar mm?

I början är denna del liten men den är växande och framöver kommer den att bli stor. Effektiv drift och underhåll är viktigt för totalekonomin.

Var är ni om tre år och hur stor marknadsandel har ni då?

2018 har vi en omsättning över 100 miljoner kronor. Marknaden för denna typ av produkt är stor så att säga del av denna marknad blir inte rätt. Vi kommer att växa så fort vi kan och skapa förutsättningar för fler aktörer att marknadsföra Raybaseds system.

Källawww.raybased.com

Händelser 2015/2016

Energimyndigheten stödjer trådlöst system för smarta byggnader (2015-11-26)

Raybased AB utvecklar ett trådlöst system för fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka och styra samtliga delsystem i en byggnad, såsom värme, ventilation och belysning. Energimyndigheten stödjer företaget med 5,5 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera systemet.

Många fastighetsägare tycker det är svårt att få energieffektivisering lönsam. För att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering genom fastighetsautomation i kommersiella fastigheter har Energimyndigheten beviljat Raybased AB stöd för att vidareutveckla och demonstrera det trådlösa system som företaget arbetar med. Systemet kan hjälpa fastighetsägare att nå lägre energianvändning, minskade driftskostnader och bidrar till ökad komfort.

“Vår förhoppning är att det kostnadseffektiva system som Raybased utvecklar ökar intresset för att inkludera byggnadens samtliga delsystem i fastighetsautomationen. Vi vill förenkla för kommersiella fastighetsägare att utnyttja den potential som finns till minskad energianvändning” – Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten stödjer Raybased med 5,5 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera systemet.

Det trådlösa system som Raybased AB utvecklar möjliggör övervakning och styrning av samtliga delsystem i byggnader, såsom värme, ventilation och belysning. Målsättningen är att minimal kabeldragning i kombination med det mjukvarubaserade installationsverktyg som företaget utvecklar i projektet ska medföra låga installationskostnader. Systemet är byggt på en öppen plattform som möjliggör integration med befintliga delsystem. Den öppna plattformen gör det också möjligt för andra aktörer, exempelvis applikationsutvecklare att ta fram nya värdeskapande funktioner som utnyttjar systemet.

Vidareutvecklingen och demonstrationen av effekterna ska utföras genom en installation i en förskola i Trollhättan. Företaget ska också inom ramen för projektet utveckla och etablera en affärsmodell som gör det möjligt att storskaligt föra ut systemet på marknaden.

Det finns mycket energi att spara genom att anpassa uppvärmning, ventilation och belysning efter vilka behov som finns i en fastighet. Enligt Energimyndighetens rapport “Energin i våra lokaler” kan exempelvis energianvändningen i Sveriges skol-, kontors- och vårdlokaler minska med omkring 15 procent genom system som anpassar driften.

Källawww.raybased.com

Bra start för Raybased! (2016-01-13)

Den 8 januari 2016 startades handeln med aktier i Raybased AB på AktieTorget. Under teckningsperioden berättade Raybased AB att ett samarbete med Bravida hade inletts samt att en första installation i Trollhättan hade påbörjats. Raybased vill informera om att samarbetet och installationen fortlöper enligt plan samt att alla inblandade parter är nöjda. Samtliga involverade parter planerar förinvigning och en mer omfattande redogörelse för projektet i senare delen av första kvartalet 2016.

“Företagets första installation, i Trollhättan, går enligt plan och planeras vara klar och färdig att tas i bruk i mitten av februari. Installationen kommer att under 2016 användas som referens för kommande installationer samt för tester av nya funktioner. Våra samarbetspartners, Bravida och Trollhättan Tomt AB, kommer att medverka i detta arbete och deras engagemang är mycket glädjande och betydelsefullt för oss. Det är mycket roligt och spännande att få vara med om den intressanta utvecklingen av Raybased och det är glädjande att den första kommersiella installationen är så lyckosam.”  VD Lars Granbom

“Samarbetet med Raybased är mycket lovande och vi tror på företagets produkter och de möjligheter de öppnar. Installationen i fastigheten har gått enligt plan och våra medarbetare upplever installationen som enkel. Bravida har höga förväntningar på Raybased produkter och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.” – Johan Wennberg, regionschef Bravida

Raybased har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida avseende marknadsbearbetning av Raybaseds produkter.
Raybased har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida avseende marknadsbearbetning av Raybaseds produkter.

“Installationen av Raybased trådlösa system för fastighetsautomation är ett utvecklingsprojekt som vi tror mycket på. Installationen ger oss möjlighet att studera och lära hur moderna system för fastighetsautomation kan optimera energianvändning, ventillation, belysning m.m. Vi kan på detta sett minska våra fastigheters miljöpåverkan samtidigt som vi förbättrar skol-, kontors- och boendemiljö. Vi ser med stor förväntan fram emot att utvärdera Raybased produkter i våra fastigheter.” – Anders Torslid, VD, Trollhättan Tomt AB

Bolaget tecknade i maj 2014 en avsiktsförklaring med Trollhättan Tomt AB om att inleda samarbete kring Raybased’s teknologi.
Bolaget tecknade i maj 2014 en avsiktsförklaring med Trollhättan Tomt AB om att inleda samarbete kring Raybased’s teknologi.

Källa: www.avanza.se

Raybased första installation i Trollhättan löper på enligt plan (2016-01-13)

Teknikbolaget Raybased uppger att samarbetet med Bravida om en första installation i Trollhättan löper på enligt plan och väntas tas i bruk i mitten av februari. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

“Installationen kommer att under 2016 användas som referens för kommande installationer samt för tester av nya funktioner” –  vd Lars Granbom i en kommentar.

De involverade parterna planerar en mer omfattande redogörelse av projektet under senare delen av det första kvartalet.

Källa: www.avanza.se

Raybased förstärker organisationen (2016-01-20)

Intresset och efterfrågan av Raybased system för fastighetsautomation har ökat under de senaste månaderna. För att snabbare kunna möta marknadens ökande efterfrågan samt påskynda Bolagets utvecklingsprocess, förstärker man nu sin organisation med ytterligare två medarbetare inom system- och mjukvaruutveckling. Tjänsterna tillsattes i början av januari månad.

Källa: www.avanza.se

Analyser

Kunde tyvärr inte hitta några analyser med rikturs osv. (hittar ni någon med bra källor och vettigt resonemang länka i kommentarerna)


Källor

Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget

TRADER INVEST EUROPE AB – ANALYS

www.raybased.com

www.avanza.com

 

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Spotlight

Lucka 21: Plejd

Plejd har jag mer eller mindre följt sedan strax efter IPO. Har

Lucka 20: Touchtech

Är väldigt imponerad av ledningen i Touchtech och framförallt VD Deniz som

Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform
Ta mig Längst upp