Covid19

Hur påverkas småbolagen av Covid19?

Inledning

Småbolagen tog en oftast ännu större smäll (kursmässigt) när coronaoron tog över börshumöret. Inledningsvis fick vi höra hur olika större bolag påverkades av coronaviruset (Covid19), men det var tyst bland småbolagen. Såklart tar det tid att utvärdera hur detta påverkar bolagen kort som långsiktigt. Förra och denna veckan har dock väldigt många mindre bolag släppt pressmedelande rörande hur de påverkas av Covid19.

I detta inlägg har jag sammanställt hur de olika bolagen i småbolagsindex uttalat sig gällande Covid19. Hittils har 10/24 bolag gjort ett uttalande och förväntar mig att övriga gör det inom kort med (i så fall sammanställer ja dessa i ett ytterligare inlägg).

Sammanfattningsvis tycker jag de flesta bolagen i småbolagsindex (som uttalat sig) kommer att kunna hantera Covid19 bra än så länge iaf!

Följa gärna småbolagsraketer på Facebook , Twitter eller Instagram!

Saxlund Group

Image result for saxlund group logo

COVID-19 – It’s business as usual

At the moment we all have concerns around the COVID-19 virus and its impact on our daily lives, and we understand that some of our customers and suppliers may have concerns about current contracts, spare parts and project development.

We would like to reassure you that Saxlund are going to exceptional lengths within our business to ensure there is as little disruption as possible during this period.  Our key aim is to protect the health and well-being of our colleagues while maintaining our ability to serve our clients.

We are still open for business as usual and have transitioned to all staff working from home which is proving very successful, using Microsoft Teams as our primary collaboration tool. Along with this we have the additional actions, some of which are detailed below –

  • Continued monitoring and action of the UK Government and Public Health England guidance.
  • Ensuring employees receive regular briefings regarding new operating procedures aimed at protecting our colleagues, their families, customers and the business.
  • Increasing the frequency of handwashing, cleaning and disinfecting surfaces such as doors, phones and desks.
  • Restrictions of staff travel between the office, customers and sites.
  • Checking our suppliers to ensure they are doing the same and are open for business.

Källa: https://www.saxlund.co.uk/covid-19-its-business-as-usual


Soltech Energy

Image result for soltech energy logo

Lägesuppdatering med VD Stefan Örlander

Soltech Energy affärslägesuppdatering – Sverige och Kina

Soltech Energy Sweden AB (publ):s svenska verksamhet har under den senaste månaden tecknat nya order på drygt 40 MSEK och i Kina löper verksamheten på i princip som före Coronaviruskrisen. Koncernen har hittills klarat av krisen bra men vi följer självklart utvecklingen noga och kommer löpande att vidta de åtgärder som situationen kräver.

Den svenska verksamheten
Försäljningen av solenergi i form av fasad- och taklösningar i Sverige sker i sex dotterbolag, varav tre av dessa förvärvats under första kvartalet 2020. Dessa bolag har alla köpt på sig stora lager av produkter för att säkra leveranser till våra kunder vid eventuell brist på varor från olika leverantörer. Affärerna går bra trots Coronaviruskrisenoch inom koncernens satsning på företagsmarknaden har nedanstående order/ramavtal tecknats under den senaste månaden.

Dotterbolaget Swede Energy erhöll tre order på solenergianläggningar i förra veckan: en från fastighetsbolaget Vätterhem på 8 MSEK, en från bostadsbolaget Willhelm på 3 MSEK och en från HSB Sundsfastigheter på 1,2 MSEK. Den senaste månadens största affär är dock ordern på 20 MSEK från Castellum som Soltech Energy offentliggjorde i ett separat pressmeddelande den 20 februari, 2020.

Swede Energy har även skrivit ett ramavtal som löper över två år med Hemsö Fastighets AB för koncernens satsning på solenergi. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Hemsö har genomfört en upphandling av ramavtalsleverantörer inom solenergi med fokus på kvalitet, hållbarhet och service. Swede Energy är en av fyra ramavtalsleverantörer. Det ekonomiska värdet på ramavtalet kommer att vara beroende av i vilken takt Hemsö väljer att investera i solenergi på sina fastigheter.

Dotterbolaget Merasol har erhållit en order på en solcellsanläggning från Lokalförvaltningen i Göteborg. Anläggningen ingår i ett nybyggnadsprojekt av en skola där PEAB är generalentreprenör och ordervärdet uppgår till 2,5 MSEK. Installationen ingår i det ramavtal som Merasol sedan tidigare har med Lokalförvaltningen i Göteborg och där solenergi installeras på befintliga och nybyggda skolor, äldreboenden och andra kommunala byggnader.

Merasol är även delaktiga i ett större energiomställningsprojekt som HSB, Brf Måsängen i Partille genomför. Som en del i det projektet kommer Merasol att leverera en solenergianläggning till ett värde av 3 MSEK.

Coronaviruset skapar oro, men skapar samtidigt möjligheter för den svenska privatmarknaden Dotterbolaget Soldags är koncernens spetsbolag mot privatmarknaden i Sverige. Soldags har som koncernens övriga dotterbolag haft en bra start på 2020. Soldags märker av att vissa kunder är oroliga och funderar ett varv till innan de köper en solcellsanläggning. Men för andra känns en solcellsanläggning nu som en trygg investering med runt 9–10% i årlig avkastning på investerat kapital. Att bli mer självförsörjande och därigenom mindre beroende av elbolag och nätägare, är också en grundtrygghet som känns viktig för både privat- och företagskunder.

Vårt ansvar gällande Coronaviruset och dess påverkan Soltech-koncernen följer givetvis utvecklingen av Coronaviruset timme för timme. Det viktigaste är självklart våra anställdas och kunders hälsa. Men vi är samtidigt fokuserade på att i möjligaste mån hålla affärsverksamheten igång under denna tid för koncernens, våra anställdas, aktieägares, kunders och samhällets bästa. Vi är övertygade om att vi kommer ur detta på ett långsiktigt hållbart sätt även om det skulle innebära att vi kortsiktigt får dra ned tempot på våra satsningar i Kina och inom förvärv samt utveckling av befintliga bolag. Det senare skulle framförallt inträffa om en total stängning av samhället sker i Sverige.

Verksamheten i Kina Dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB
(publ) ”ASAB” har genom de kinesiska helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE” och Longrui Solar Energy Suqian Co. Ltd. ”SUQIAN” i dag totalt 139 megawatt (MW) solenergikapacitet anslutet till elnätet, fördelat på 100 kunder. Majoriteten av alla installationer som ASAB och SUQIAN innehar i Kina är installerade i Zhejiang och Jiangsu provinserna där nära 100 % av fabrikerna (produktionsenheterna) nu är i full drift efter det kinesiska nyåret och den därefter förlängda nedstängningen som ett resultat av Coronaviruset.

ASRE och SUQIAN har vid behov fördelen att kunna sälja den producerade elektriciteten till elnätet/ nätägaren i stället för till kunden. En stängd fabrik innebär därmed inte att man står utan intäkter. Då årets första kvartal pga. lägre solinstrålning endast utgör cirka 18 % av den årliga elproduktionen för en anläggning ett genomsnittsår, påverkar detta oss i mindre omfattning

Marknaden är fortsatt mycket stark i Kina och planen att minska beroendet av kol i syfte att generera elektricitet kvarstår. Vi ser framöver stora möjligheter att minska finansieringskostnaden som en konsekvens av att vi växer. Därutöver undersöker vi även möjligheten att ta del av de stödpaket som nu lanseras i Kina i olika former i syfte att stimulera tillväxt bland annat inom förnyelsebar energi

ASRE har en orderstock, inklusive projekt under byggnation, som uppgår till drygt 40 MW, och en project pipeline som vi löpande bearbetar som överstiger 100 MW samt en ramavtalsportfölj som uppgår till 650 MW. Med detta i ryggen är behovet av försäljning i det korta perspektivet lägre. Vårt fokus är nu främst att löpande säkerställa finansiering via obligationer, lån och eget kapital för fortsatt tillväxt. .

Källor: https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/573878/soltech-energy-sweden#


Touchtech

Image result for touchtech logo

För tidigt att skatta effekten av coronapandemin – drar ned kostnader

Mjukvarubolaget Touchtech har beslutat att permittera personal och genomföra andra besparingar i spåren av coronapandemin. Krisen påverkar detaljhandeln hårt och det är i dagsläget enligt bolaget svårt att veta till vilken grad och hur hårt det kommer att påverka just Touchtech.

“I kombination med redan starka finanser är Touchtech väl rustad för att ta vara på de digitaliseringsbehov som kommer uppkomma när marknaden börjar återhämta sig”, skriver företaget i en kommentar.

Källa: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/03/25/touchtech-touchtech-for-tidigt-att-skatta-effekten-av-coronapandemin-drar-ned-kostnader.html


Serstech

Image result for serstech logo

Ska minska kostnader för att motverka coronaeffekter

Serstech har påbörjat ett kostnadsreduceringsprogram för att minska effekterna av de förändrade marknadsförhållanden som uppstått på grund av coronavirusets spridning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Serstechs kunder finns främst inom säkerhetsindustrin och all försäljning mot dem görs via offerter. Flera kunder har aviserat förseningar i offertprocessen.

“Försäljningen kommer att vara låg kommande månader och vi vidtar åtgärder för att snabbt sänka våra kostnader”, kommenterar vd Stefan Sandor.

Serstech kommer att fortsätta utvecklingen av nya produkter som ska lanseras i sommar.

Källa: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/03/23/serstech-ska-minska-kostnader-for-motverka-coronaeffekter.html


Insplorion

Image result for insplorion

Insplorion har ännu inte upplevt några störningar i sin underliggande affärsverksamhet till följd av coronaviruset

Sensorplattformsbolaget Insplorion har ännu inte upplevt några störningar i sin underliggande affärsverksamhet till följd av utbrottet av coronaviruset covid-19. Bolaget har ingen direkt exponering mot drabbade branscher. Det framgår av en nyhetsuppdatering på måndagen.

“För luftkvalitetsensorn fortsätter kundprojekten med fortsatt kraft, där de flesta processerna är inom landets gränser och där aktiviteterna ännu inte påverkats av virusutbrottet. Inom batteriprojektet där fler relationer är med partners i Europa har möten i större grad flyttats fram eller ändrat form, men utvecklingsprojekten fortgår och inga leveransproblem av komponenter har uppstått”, kommenterar vd Patrik Dahlqvist.

“För mätinstrument har färre direkta kund- och distributörsbesök kunnat genomföras även om mycket kan göras digitalt. För Acoulyte-instrumentet har vi möjlighet att skicka systemet till kund och kan genomföra demonstrationer utan att delta på plats. Försäljningen kan påverkas på kvartalsbasis, men vi bedömer att den inte behöver påverkas på årsbasis”, fortsätter Patrik Dahlqvist.

“Möjliga positiva effekter som vi ser på sikt är en ökad medvetenhet kring behovet av god luftkvalitet i efterdyningarna av att stora städer helt eller delvis stängts ner, främst i Kina men även i norra Italien. Speciellt från Kina kommer rapporter kring att befolkning som fått uppleva bra luft i sin stad kan komma att ställa högre krav på effektiva åtgärder kring luftkvalitet. En bidragande orsak till högre dödlighet av coronaviruset i vissa områden är relaterad till att dålig luftkvalitet resulterar i högre andel lungsjukdomar som förvärrat effekten av virusutbrottet”, tillägger Patrik Dahlqvist.

Källa: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/03/23/insplorion-insplorion-har-annu-inte-upplevt-nagra-storningar-i-sin-underliggande-affarsverksamhet-till-foljd-av-coronaviruset.html

Minesto

Image result for minesto logo

VD Martin Edlund kommenterar coronaviruset och Minestos aktiviteter

Corona har hittils inte fått effekt på komponenter

Minesto meddelar att coronavirusutbrottet hittills inte har haft någon negativ påverkan på inkommande leveranser av komponenter och delsystem.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De viktigaste kraftverkskomponenterna för Minestos projekt på Färöarna är monterade och genomgår för närvarande fabriks- och drifttestning. Minesto avser att installera det första DG100-systemet under det andra kvartalet 2020.

“Precis som alla andra följer vi situationen noga för att säkerställa att vi gör vad vi kan för att skydda våra anställda och för att ta vårt samhällsansvar i alla regioner där vi är verksamma”, säger Martin Edlund, vd för Minesto.

Källor: https://minesto.com/investor/nyheter/video-vd-martin-edlund-kommenterar-coronaviruset-och-minestos-aktiviteter

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/03/16/minesto-corona-har-hittills-inte-fatt-effekt-pa-komponenter.html

Vertiseit

Image result for Vertiseit logo

Styrelsen i Vertiseit drar tillbaka förslag om utdelning inför årsstämman 

Givet den extraordinära situation som råder med anledning av spridningen av coronaviruset drar styrelsen i Vertiseit tillbaka sitt förslag om utdelning.

Samhället och näringslivet upplever just nu stora påfrestningar och osäkerhet med anledning av den pågående spridningen av coronaviruset. Vertiseit är specialiserade på digitala lösningar för det fysiska kundmötet. På kundlistan återfinns drygt 200 varumärken, verksamma inom ett stort antal branscher. Från fastighet och automotive till upplevelseindustri, sällanköp och dagligvaruhandel.

Många av bolagets kunder genomgår just nu en mycket svår tid, där många vittnar om en stor påverkan på verksamheten. Vertiseit står väl rustade för att kunna hantera den uppkomna situationen, även om denna skulle bli långvarig. Bolagets affärsmodell, med en stor andel återkommande intäkter och en stark nettokassa, möjliggör för bolaget att agera långsiktigt.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder bedömer bolagets styrelse att det är i aktieägarnas intresse att ytterligare förstärka bolagets redan starka finansiella ställning. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om att ingen utdelning lämnas.

Källa: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/03/24/vertiseit-styrelsen-i-vertiseit-drar-tillbaka-forslag-om-utdelning-infor-arsstamman.html

Plejd

Image result for plejd logo

Plejd ser än så länge ingen större påverkan på verksamheten på grund av corona

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, ser än så länge ingen större påverkan på verksamheten till följd av rådande Covid-19 situation.

“Vi får många frågor kring hur rådande situation med Covid-19 påverkar bolaget. Vi ser i dagsläget relativt situationen ingen större påverkan i antal installationer, där tillväxten är fortsatt stark jämfört med föregående år”, säger vd Babak Esfahani i ett pressmeddelande.

“Vi har heller inga indikationer på att vår komponenttillförsel skulle vara påverkad i det närmaste efter en gedigen analys med alla våra leverantörer. Vår produktion har vi i Sverige och även den fortlöper som vanligt i tät dialog med våra fabriker. Givetvis är situationen i hela världen väldigt oviss och saker kan ändras snabbt. Vi följer utvecklingen väldigt noggrant och vidtar alla åtgärder vi kan löpande”, säger han vidare.

Källa: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/03/17/plejd-plejd-ser-an-sa-lange-ingen-storre-paverkan-pa-verksamheten-pa-grund-av-corona.html

Ferroamp

Image result for ferroamp logo

Kinas återstart efter COVID-19 börjar nu synas hos Ferroamp

“Produktionen i Spånga går för högtryck och vi levererar som vanligt. Vi har under inledningen av året haft fortsatt god orderingång trots Corona-situationen” säger Krister Werner, VD för Ferroamp. “Det finns en vilja, energi och tävlingsanda i företaget att klara det vi sagt att vi skall klara”.

Det har varit en utmanande inledning av året med nedstängning i Kina runt det kinesiska nyåret p g a COVID-19, följt av spridning i Europa och påverkan på Sveriges industri och utvecklingen mot en global pandemi. “Vi hanterar läget och eventuella konsekvenser på ett innovativt och lösningsorienterat sätt och har tät kontakt med våra kunder och marknaden. Vi ser att vi i stort kan följa vår plan” säger VD Krister Werner.

För att accelerera Ferroamps fortsatta tillväxt drivs det interna programmet Industrialisering 2.0 med syftet att lyfta existerande produktportfölj till en stabil volymtillverkning. Första produkten ut är SSO (Solar String Optimizer) som genomarbetats tillsammans med Hong Kong baserade partnern Trio Engineering Co Ltd. Trios fabriker i Kina har sedan ett par veckor tillbaka öppnats igen, och vi ser nu en verksamhet som nära nog är i full gång efter veckorna av nedstängning.

“Vi ligger bra till med förserie- och prototyper och trots en del utmaningar p g a Corona-viruset så har det varit inspirerande att se allas vilja att finna konstruktiva lösningar på kommunikation- och nedstängning” säger Anna Westling, Head of Operations. “Jag känner mig trygg efter leverans av prototyperna att vi kommer kunna leverera serieexemplar under slutet av det andra kvartalet”. Ursprungligen planerades de första volymleveranserna från Trio till april, men efter Kinas nedstängning så ligger projektet dryga månaden försenat, med leverans under slutet av det andra kvartalet i stället. Trots rejäla utmaningar under perioden så har projektet rullat på bra. “Vi har funnit vägar att kommunicera och arbeta vidare i projektet tillsammans med Trio digitalt via video och telefon” säger Anna.

“Vi bevakar läget avseende COVID-19 noggrant” säger VD Krister Werner. “Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och all kontorspersonal inklusive utvecklingsavdelningen arbetar sedan någon vecka tillbaka på hemmakontor. Vi har varit kreativa och hittat och utvecklat bra lösningar för att kunna fortsätta vår utvecklingsverksamhet med högt tempo trots distans- och hemarbete. Vårt utvecklingslabb i Spånga är bemannat med minimal styrka”.

“Produktionen i Spånga går för högtryck och vi levererar precis som vanligt. Vi har introducerat skärpta hygienregler enligt myndigheternas rekommendationer och känner oss trygga med vår hantering. Vi har under inledningen av året haft fortsatt god orderingång trots Corona-situationen. När SSO kommer i volymtillverkning hos Trio i slutet av det andra kvartalet, kan vi frigöra ytterligare kapacitet i vår egen produktion och öka vår totala leveransförmåga” säger Krister vidare. “Det finns en oerhörd vilja, energi och tävlingsanda i företaget att klara det vi sagt att vi skall klara”.

Källa: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/03/26/ferroamp-ferroamp-kinas-aterstart-efter-covid-19-borjar-nu-synas-hos-ferroamp.html

Chromogenics

Image result for chromogenics

ChromoGenics genomför kostnadsreduktioner och varslar med anledning av Corona-pandemin

ChromoGenics varslar om uppsägningar och permitteringar av personal med anledning av fördröjd orderingång och leveranser av Bolagets olika glasprodukter till följd av pågående Corona-pandemi, bristande produktionsstabilitet i inköpt elektrokrom folie samt viss försening av tillverkningsstart i egen anläggning i Uppsala. Bolaget ansöker också om ekonomiska bidrag från statliga myndigheter och senarelagda betalningar.

Pågående installation av förvärvade sputtermaskiner som blivande primär produktionskapacitet fortlöper med bedömd produktionsstart i sommar. Tidsplanen har negativt påverkats av att ett antal engelska konsulter kallats hem med anledning av pågående Corona-pandemi. Bolagets nuvarande leverantör av elektrokrom folie har fortsatt visat sig ha problem att leverera material med rätt kvalitet, med inverkan på ChromoGenics leverans till kund.

ChromoGenics kunder har vidare som följd av Corona-pandemin visat sig dröja med beställningar. Detta förskjuter Bolagets orderingång och fakturering under innevarande år med den inverkan att ChromoGenics omsättning för 2020 beräknas understiga utfallet för 2019.

Bolaget tvingas i ljuset av ovanstående omständigheter att reducera löpande kostnader genom främst varsel och permitteringar av personal med 20 personer, varefter Bolagets personalstyrka beräknas uppgå till i storleksordningen 16 personer. Primärt är syftet med dessa åtgärder säkerställa bolagets likviditet.

ChromoGenics kommer vidare att ansöka om medel från publika stimulanserbjudanden med anledning av Corona-pandemin samt ta upp förhandlingar om senarelagda betalningar med leverantörer och fordringsägare som till exempel Energimyndigheten.

Källa: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/03/25/chromogenics-ab-publ-chromogenics-genomfor-kostnadsreduktioner-och-varslar-med-anledning-av-corona-pandemin.html

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Tags:

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.