Lucka 24: Ferroamp

Kort om Ferroamp

Ferroamp Elektronik är verksamma inom cleantech-sektorn. Inom bolaget utvecklas en rad olika modulära system och tekniska plattformar för energilagring. Lösningarna används huvudsakligen i fastigheter, men används även i integration med laddning av diverse elfordon. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2010 och har sitt huvudkontor i Spånga.

Kort om Ferroamps produkter

Källa: https://ferroamp.com/energy-hub-wall/
Källa: https://ferroamp.com/energy-hub-xl/
Källa: https://ferroamp.com/solstrangs-optimerare/
Källa: https://ferroamp.com/energilager/

Presentation av Ferromp

Ferroamp historiskt

Ferroamps omsättning ökar stadigt från år till år. Datan är hämtad från www.borsdata.se.

Senaste kvartalsrapporten

VD ord från rapporten

Björn Jernström, TF VD Ferroamp

Ferroamp tredubblar nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019

Både försäljning och nettoomsättning har utvecklats enligt plan, eller bättre, under årets tredje kvartal. Nettoomsättningen på 11,1 MSEK är ett bra kvitto på att vår strävan att höja leveranskapaciteten har effekt. Aktivt arbete med outsourcing av delmontage, ökning av personella resurser samt nya produktionsytor ger tydliga resultat. Jämfört med motsvarande period 2018 är volymen mer än 3 ggr högre vilket gör att vi även fortsatt möter målet att nå en dubbling av 2018. Periodens orderingång, 10,2 MSEK är också klart godkänt. Vi når inte samma nivå som Q2 men vi vet sedan tidigare år att vi har ett kraftigt säsongsberoende i orderingången och att en semestermånad drar ned volymen. Jämfört med motsvarande period 2018 är orderingången 2,5 gånger högre, vilket även där möter målet på en årlig dubbling.

Ökat fokus på effekt och kapacitet Ökad andel förnyelsebar energi i kombination med avveckling av kärnkraften ställer det svenska energisystemet inför kraftiga utmaningar. Vi ser ett ökande medialt och politiskt intresse för dessa frågor, där Ferroamp är en del av lösningen. I den senaste partiledardebatten i mitten av oktober utbildade partiledarna varandra i att ”Sverige har ett elöverskott men lider av effektbrist”. För att citera en av dem ”Det är pinsamt att inte ha koll på skillnaden mellan energi och effekt”. Vi på Ferroamp känner samma strömningar. För ett par år sedan var det få på marknaden som pratade effekt, största fokus låg fortfarande på förnybar produktion och effektivisering av energi. Men under bara det senaste året har fokus på effekt ökat, främst på grund av den elnätskapacitetsbrist som nu har uppkommit på flertalet platser i Sverige. För att vi ska nå nationella uppsatta mål kring fossilfrihet kommer det krävas mer än traditionella investeringar i transmissions- och distributionsnäten. En del av lösningen kommer att ligga på lokal nivå, hos slutkunden. Här finns det en stor potential att kapa effekttoppar genom smart styrning och sammankoppling av flera fastigheter, vilket inte bara minskar elnätskostnaderna för kund utan även kan skapa utrymme i de idag överbelastade näten.

Marknad och försäljning
Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter. Under perioden har batterilösningar för hemmabruk drivit på volymerna. Totalt under året har vi sålt över 150 paket med batterier från Nilar eller Sunwoda. Vi har där haft bra hjälp av det statliga batteribidraget. Den goda orderingången på
system för hemmabatterier har mot slutet av perioden begränsats av långa leveranstider från batteritillverkarna.

Teknologi och produkter
Våra strategiska initiativ fortskrider med utvecklingsprogrammet Industrialisering 2.0. Vår SSO är först i tur och den första prototypen kom fram i augusti. I månadsskiftet september-oktober skrev vi kontrakt
med Hongkong baserade Trio Engineering för kontraktstillverkning med första kommersiella leveransen planerad till april 2020.

Björn Jernström, VD på Ferroamp: “Det känns jättebra att vi nu landar samarbetet med Trio. De är en mycket kompetent kontraktstillverkare för vår typ av produkter, de har musklerna att hjälpa oss att växa, samtidigt som de redan levererar till några av de största i vår bransch, vilket borgar för att de kan kvalitet. För Ferroamps del betyder det att vi tar ett väldigt viktigt steg mot att kunna växa snabbt, utan att vi får växtvärk. Idag lider vi av långa leveranstider. När Trio kommer igång med sina leveranser i Q1 får vi en dramatisk ökning av vår leveranskapacitet” – Källa: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/10/15/ferroamp-ferroamp-ferroamp-skriver-avtal-med-trio-engineering-for-kontraktstillverkning-av-ny-sso.html

Arbetet med den mobila snabbladdarlösningen för leverans till Vattenfall Elanläggningar AB fortskrider, och montage pågår för fullt under november. En container kommer att vara försedd med 4 stycken 50 kW snabbladdare som utvecklats i samarbete med ChargeStorm AB. Även där går arbetet framåt och den första bilen provladdades i september.

“Detta är den första mobila snabbladdarstationen vi fått order på. Vi är stolta att Vattenfall valt oss för detta viktiga projekt. Vi ser det som ett förnyat förtroende för vår tekniska kompetens och innovativa tekniska lösningar och en naturlig fortsättning på vårt tidigare projekt med Vattenfall, Sjöängen i Askersund.” säger Olof Heyman, VD för Ferroamp – Källa: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/ferroamp-cleantechbolaget-ferroamp-far-order-pa-32-msek-fran-vattenfall-elanlaggningar

Den ökade kundaktiviteten leder till ett växande supportbehov som vi möter med ett antal aktiviteter som förbättrar kundbemötandet, användarmanualer och mjukvarustöd. Nya rekryteringar har gjorts på både mjukvaru- och hårdvarusidan. Från början av 2019 har antalet
anställda och konsulter på tekniksidan ökat från 10 till 19 personer.

Montage och logistik
En viktig del av arbetet under perioden har varit upphandling och kvalificering av kontraktstillverkare för vår nya industrialiserade produktgeneration. Genom vårt avtal med Trio Engineering tar vi ett viktigt steg på vår resa mot kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva produkter med kapacitet att växa även internationellt. Som nämnts tidigare har vi jobbat systematiskt för att öka vår leveranskapacitet. Vi har dock inte till fullo lyckats öka kapaciteten i takt med den goda orderingången och har därför fortsatta utmaningar med långa leveranstider. Genomförda åtgärder, tillsammans med en säsongsbunden nedgång i orderingången under vintern, gör att vi bedömer att vi kan nå en acceptabel leveranstid i slutet av Q1 2020.

Finansiering
Den riktade nyemissionen till Första AP fonden i juli är en mycket viktig milstolpe för bolaget. Med den på plats har vi nu skapat en stark plattform för vår fortsatta expansion. Ända sedan bolaget startade har vi målmedvetet och metodiskt byggt Ferroamp för att bli ledande inom vårt teknikområde. Med den stärkta kassan och nya samarbetspartners har vi nu ännu bättre förutsättningar för att ta nästa steg i vår tillväxtresa.

Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp Elektronik AB: Vi är väldigt stolta och glada att välkomna Första AP-fonden som ny aktieägare! Med sin professionalism och kompetens kommer Första AP-fonden att tillföra ett mycket stort värde till bolaget och självklart för alla våra aktieägare. Vi är stolta att kunna dela vår vision runt distribuerade lösningar för förnyelsebar energi och säker energilagring som en viktig strategi för att motverka effektbristen i Sverige och mot ett mer hållbart samhälle med en så viktig samhällsaktör som Första AP-fonden. Källa: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/07/04/ferroamp-ferroamp-ferroamp-genomfor-riktad-nyemission-till-forsta-ap-fonden-och-tillfors-232-miljoner-kronor.html

Sammanfattning
Ännu ett starkt kvartal med ökning på 2,5 respektive 3 gånger av order och fakturering i jämförelse med motsvarande period 2018! Med effektbrist och effektstyrning på allas läppar och med det fortsatta starka intresset för vår plattform följer vi vår plan på en marknad som blir allt hetare. Marknaden är i stark expansion och Ferroamp har en unik plattform som kunder och marknad efterfrågar. Vi ligger rätt positionerade och vi har fått upp en bra fart på vår spännande resa!

Väsentliga händelser efter kvartalsrapporten

KRISTER WERNER HAR UTSETTS TILL NY VD (2019-12-16)

“Det känns riktigt bra med Krister som ny VD. Hans breda industrierfarenhet med allt från sourcing och elektronikproduktion till försäljning och tjänsteutveckling inom relevant teknik kommer vara ett stort värde i vår tillväxtresa och när vi bygger vårt företag. Jag ser fram emot att börja jobba tillsammans med Krister.” – Björn Jernström, grundare, CTO och tf VD

Ferroamp: Ferroamp och Kraftpojkarna ingår samarbete (2019-12-13)

“Vi fortsätter på vår plan att knyta upp de viktigaste spelarna i branschen för att öka vår närvaro inte bara i Sverige utan också i Skandinavien för vår vidare expansion. Kraftpojkarnas fokus på totallösningar för morgondagens energilösningar ligger helt i linje med Ferroamps strategi att se en helhet och inte fokusera på enskilda delar i ett erbjudande” – Niclas Wadestig, Marknads och försäljningschef på Ferroamp

Ferroamp: Regeringen förlänger bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. (2019-12-13)

“Vi ser mycket positivt på att detta bidrag för lagring av egenproducerad solenergi förlängs även under 2020. Detta bidrar till klimatmålen genom att minska belastningen på elnätet och behovet av nätförstärkningar. Samtidigt förbereds hushållen för de effekttoppar som uppstår när elbilar skall laddas.” – Björn Jernström, VD för Ferroamp

TECKNAR RAMAVTAL MED SENERGIA VÄRT 8 MLN KR (2019-11-22)

“Avtalet med Senergia är ytterligare ett bevis på att Ferroamps erbjudande ligger helt rätt i en marknad med stor potential. Vi exekverar på vår plan med relevanta partners. Vi stärker också vår närvaro, inte bara i Sverige, utan i ytterligare länder i vårt närområde, som ett första steg på vår expansion i Europa” – Niclas Wadestig, Marknads och Försäljningschef på Ferroamp

Kort om aktien

Marknad: First North

Börsvärde: 481 Msek

Utveckling i år: +250 %

Insynsköp/försäljningar: Finns en del förvärv av teckningsoptioner i närtid.

Analys

“Bolaget har ett mål om försäljning på 400 miljoner kronor 2022
och ett nollresultat 2021. Eftersom bolaget gått från knappt 10
miljoner 2016 till en försäljning på ungefär 50 miljoner 2019 är
det uppenbart god efterfrågan på Energy Hub. Vi ser ingen
anledning att det inte skall fortsätta. Vi ser därför en uppsida i
aktien från dagens nivå på ungefär 50 kronor.
” (2019-12-18)

Länk till analysen: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/1911_ferroamp_slutlig.pdf

Källor

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/1911_ferroamp_slutlig.pdf
www.ferroamp.com
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/943604/ferroamp-elektronik
www.borsdata.se

Personlig kommentar till Ferroamp

Likt Quickbit och Inzile har jag haft ögonen på Ferroamp sedan börsintroduktionen och ägde tidigt stam aktien. Likt Inzile valde jag att sälja av stam-aktierna för att istället köpa teckningsoptioner (för att få lite större hävstång)

Ferriamp – stam

I dagsläget äger jag bara en större mängd teckningsoptioner (ca 50 % av portföljen) som utecklades väldigt fint när Ferroamp (stam-aktie) äntligen lämnade 30:-.

Ferroamp – teckningsoptionerna

Under året tycker jag Ferroamp har gjort i princip allting rätt, även om kommunikationen har varit lite bristfällig under det första halvåret. Ferroamp rider på klimatvågen och verkar inom tre väldigt snabbväxande marknader solceller, energilagring och elbilar. Målsättningen för 2019 var att dubbla årets omsättning men det ser ut som bolaget kommer trippla den!

Ferroamp under 2020
Under 2020 lägger Ferroamp i ytterligare en växel och genom annonserade samarbeten med kraftpojkarna och Senergia ta produkterna utomlands. Dessutom har Ferroamp ett spännande samarbete med Vattenfall gällande mobila-laddstationer för elbilar, som säkerligen kan inbringa ytterligare orders efter första leveransen under Q1 2020. Nedan ser ni min överblick på kommunicerade orders inför Q4 men även baserat på ramavtalen och Vattenfall. Sannolikt kommer dock alla orders bokföras (om ramavtalen utnyttjas) under 2020 och i så fall har redan Ferroamp en kommande omsättning på ca 16 Msek under 2020.

Analysguiden beräknar i sin analys att Ferroamp kommer ha en omsättning på ca 10 msek under Q4 (total omsättning 2019 35 Msek) vilket jag tycker låter lite väl lågt. Q4 var Ferroamps klart starkaste kvartal under 2018 (7-8 Msek i omsättning) och enligt mina beräkningar kan omsättningen landa på runt 18 Msek.

Min beräkning baserar jag på uttalanden om ordervärden i Q2 och Q3 rapporterna.

“Med en omsättning som redan under första halvåret passerat 2018 års helårsomsättning och med en orderstock på 19 MSEK är årets mål på en dubbling av omsättningen redan säkrat.” – Från Q2 rapporten

Omsättningen under kvartal tre landade på 11 miljoner kronor vilket gör att det saknas 8 miljoner kronor från Q2.

“Periodens orderingång, 10,2 MSEK är också klart godkänt. “ Från Q3 rapporten

Tolkar detta till att inför Q4 har Ferroamp 19-11+10,2 = 18,2 Msek i ordervärde. Nu kanske inte Ferroamp hinner leverera i den takten som behövs, för att få in alla orders under Q4 men tycker ändå att 10 Msek låter lite väl lågt. Vi får se vem som kommer närmast när väl Q4 rapporten släpps!

Hur som ser det spännande ut för Ferroamp under 2020:

  • Kassan fylls på i mars när teckningsoptionerna löses in
  • Regeringen förlängde batteribidraget över 2020
  • Ny VD på plats
  • Industriell produktion påbörjas
  • Klimatvågen ser inte ut att avta, snarare eskalera under 2020
  • Molnlösning utvecklas med möjligheter till SAAS intäkter
  • Försäljningen expanderas ut i Europa med hjälp av partners
  • Den första mobila laddningstationen levereras till vattenfall

Ferroamp ligger helt rätt i tiden, nu gäller det bara att kapitalisera på detta och gasa!

Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!

Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.