Var med när nästa raket tänds!

Omslagsbild Transtema

Presentation av Transtema

Introduktion av Transtema

Transtema är en kvalitetsledande leverantör av nätverksinfrastruktur till och för telekomindustrin. Bolaget verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har bevisat sin affärsmodell genom god och stabil intjäningsförmåga över tid. Transtema har positionerat sig väl på marknaden och anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät. Bolaget har byggt upp en solid affärsplattform och står redo att för ytta sig från att vara en lokal aktör till att bli en nationell spelare. Geografisk expansion skall uppnås genom att följa befintliga kunder till nya marknader men också genom offensiva, men selektiva företagsförvärv.

Affärsidé

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Vision

Transtema skall vara den bästa partnern inom nätverk och kommunikation.

Historik

Transtema historik

Tjänster

Nät

Transtema levererar projektering , design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät.

Fibernät

Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Transtema ges i många fall förtroendet att hantera drift och underhåll vilket görs via en egen serviceorganisation.

Datanät

Transtema projekterar och bygger datanät inom fastigheter för såväl fiber som kopparbaserade nät.

Radionät

Transtema har mångårig erfarenhet av olika radiotekniker för både utom och inomhusbruk. Transtema hanterar allt från radioplanering, byggnation, driftsättning till service och underhåll.

Teknik

Transtema arbetar inom områdena systemdesign/nätverksdesign, installation samt driftsättning av nätverksutrustning. Transtema har mångårig erfarenhet av operatörsnät där vi utför konsultuppdrag inom nätverksdesign och implementation.

Transtema hanterar via egen serviceorganisation service, drift och övervakning av kommunikationsnät 24/7 med garanterad inställelsetid.

Nätverksutrustning

Transtema verkar som en leverantörsoberoende återförsäljare av nätverksutrustning.

Transtema kan som oberoende återförsäljare sätta kundens behov i fokus och erbjuda de bästa lösningarna i varje unikt fall.

Kunder

Bland Bolagets kunder finns kommuner, större teleoperatörer och nätägare samt företag och annan offentlig förvaltning. Bland de större kunderna kan nämnas Kungsbacka Kommun, Göteborg Energi, Gothnet, Telenor, Trollhättans Energi och IP Only. Kungsbacka kommun är och kommer att vara en stor kund till Bolaget. De stod för drygt 40% av omsättningen under förra räkenskapsåret. Bolaget har sedan start ha Kungsbacka Kommun som en trogen kund och kundrelationen regleras idag bland annat i era mångåriga ramavtal som är tecknade under 2014.

Kungsbacka kommun är och kommer att vara en stor kund till Bolaget.

Relink networks

Relink Networks AB (Relink), delägt till 51 procent av Transtema AB verkar som distributör för Ericsson. De resterande 49% av aktierna ägs av Jonas Johansson, VD i Relink Networks AB. Kunderna, som främst är lokala återförsäljare och systemintegratörer, återfinns i Europa, Nord- och Latinamerika, Mellanöstern och Australien. Produktutbudet omfattar främst mikrovågslänkar, WiFi och switchar för metronät. Relink erbjuder också tjänster för planering, installation och driftsättning av produkterna i kunders nät. Målgruppen är främst mobiloperatörer. Bolagets största leverantör är Ericssson.

Relink Networks AB som är ett dotterbolag till Transtema AB verkar som distributör för Ericsson

Relink Networks AB har ej konsoliderats i Transtema AB tidigare år då bolaget då var organiserat som ett systerföretag till Transtema AB. I och med årsbokslutet 2014 är Relink Networks AB ett dotterbolag till Transtema AB och har konsoliderats fullt ut i Transtema Group AB. Historiskt har Relink Networks omsatt c:a 5-7 miljoner kronor per år och uppvisat god lönsamhet över tid. Bolagets försäljning är till stor del projektbunden, dvs beroende på kundernas olika leveransprojekt över olika år kan relativt stora fluktuationer förekomma mellan åren.

Styrelsen i Transtema Group AB ser Relink Networks AB som ett långsiktigt och strategiskt viktigt innehav. Relink kan i en framtid vara en byggbit i en framtida internationell expansion av koncernen.

Intervju med VD innan notering

Ledande befattningshavare

Magnus Johansson (VD)

 • 8 359 000 aktier i bolaget vid notering.
 • VD och ägare av Transtema AB sedan 1997. Entreprenör med teknisk bakgrund från Försvarsmakten.
 • Civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola.
 • MBA vid Handelshögskolan i Göteborg. Krigshögskolan i Stockholm.
 • Tidigare styrelseledamot i Hexatronic Scandinavia AB.
Jens Boberg (Sälj och marknadschef)

 • 104000 aktier i bolaget vid notering
 • Diplomerad Marknadsekonom från IHM Business School med inriktning marknadsföring samt ledarskap. Teknisk bakgrund med fokus på IT-säkerhet och datakommunikation.
Malin Krouthén (Ekonomichef)

 • Ekonomichef i Transtema AB sedan 1996.
 • 0 aktier vid notering.
Jonas Johansson (VD i Relink Networks AB)

 • VD och delägare i Relink Networks AB sedan 2008. Säljare och entreprenör med bakgrund från Ericsson.
 • Högskoleingenjör i automationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.
 • Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
 • Äger 49 % av aktierna i Relink Networks AB
Göran Nordlund (Styrelseordförande)

 • 2 015 000 aktier i bolaget vid notering.
 • Styrelseordförande i Opus Bilprovning AB, Online Brands AB, AddTV AB och ÖF Intressenter AB.
 • Mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett ertal företag inom skilda branscher. Nordlund har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telekom AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, där Nordlund var en av medgrundarna.
Oskar Säfström (Styrelseledamot)

 • 507 000 aktier i bolaget vid notering.
 • Lång erfarenhet inom nanssektorn med fokus på corporate finance. Managing Partner för Euromerger Sverige sedan 2012.
Per-Olof Mellberg (Styrelseledamot)
 •  VD, grundare och ägare av Caleo Technologies AB sedan 2002. Entreprenör med fokus på telekom, med bakgrund från Ericsson och EHPT.
 • Civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola.
 • 0 aktier i bolaget vid notering.

Transtema Group framgångsrikt listat på Aktietorget - Q1

Kvartalsrapport 1

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,622 kkr vilket motsvarar en tillväxt på ca 15 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,999 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 15,8%.
 • Rörelseresultat uppgick till 1,665 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,182 kkr.
 • Transtema Group AB bildades i november 2014. Koncernen har i år ett förlängt bokslutsår (1december 2014-31 december 2015, 13 månader). Första kvartalet (jan-mars) redovisas separat i denna rapport för att möjliggöra jämförelse i framtida kvartalsrapporter. Då detta är koncernens första räkenskapsår lämnas inga jämförelsesiffror. Skattekostnaden är schabloniserad.
 • Ungefärliga jämförelsesiffror är framräknade från underliggande rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar. Då dessa inte redovisat pågående arbete löpande över året har förenklingar och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit nödvändiga. Det rörelsedrivande bolaget Transtema AB omsatte föregående räkenskapsår, 2014, 48,7 mkr med ett rörelseresultat på 10 mkr.

Perioden 1 december 2014 till 31 mars 2015 (4 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,267 kkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3,192 kkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 2,740 kkr.
 • Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens första räkenskapsår.

Händelser efter periodens utgång

 • Aktietorget godkände Transtema Group AB för listning på Aktietorget förutsatt att spridningsemission och totalt tecknat i den planerade nyemissionen uppfyllde Aktietorgets krav.
 • Nyemission om 8,4 mkr genomfördes under april månad. Emissionen tecknades till 308 %. Emissionskostnader var 0,8 mkr.
 • Koncernen fick i samband med nyemissionen 776 st nya aktieägare.

VD har ordet

Nu tar vi nästa steg!

Sedan vi startade Transtema 1997 har vi arbetat med att designa, bygga och drifta kommunikationsnät. Våra kunder har alltid varit professionella nätägare, både företag och organisationer inom offentlig förvaltning. Vi har historiskt arbetat i västra Sverige.

Vi är en premiumleverantör i branschen där vår leveranskvalitet och professionalism skall vara utmärkande för vårt erbjudande. Våra ledord är Kvalitet, Pålitlighet och Serviceminded. Vi har sett att vårt erbjudande har uppskattats av våra kunder och vi har kunnat visa på god lönsamhet och en organisk tillväxt genom åren.

Nu tar vi nästa steg. Vi vill växa och bli en nationell spelare. Vi skall ta vår beprövade affärsmodell och via organisk tillväxt och förvärv bygga ett Transtema med verksamhet i hela Sverige. Marknaden drivs av det ökade behovet av bredbandskommunikation. På denna växande marknad och tillsammans med våra kunder är jag övertygad om att vi kommer se en fin utveckling de kommande åren.

Transtema listades den 21 maj på Aktietorget. Listningen är en del i vår affärsutveckling. Vi tror att den ökade synligheten och de nya finansieringsmöjligheter som detta ger kommer att öka våra möjligheter att nå våra mål. I samband med listningen genomförde vi en spridningsemission. Emissionen övertecknades kraftigt och vi fick 776 st nya aktieägare.” Magnus Johansson, VD och koncernchef Transtema Group AB

Källawww.aktietorget.se

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål - Q2

Kvartalsrapport 2

 • Omsättning 15,114 kkr (1 april-30 juni, 3 månader)
 • Omsättningstillväxt på ca 30 % för kvartalet
 • EBITDA marginal 18,8 %
 • Framgångsrik listning på Aktietorget 21 maj
 • Fortsatt högt tryck i marknaden för fiberoptiska nät

 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,114 kkr vilket motsvarar en omsättningsökning på 30 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2,844 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 18,8%.
 • Rörelseresultat uppgick till 2,503 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,838 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,12 kr/aktie.
 • Transtema Group AB bildades i november 2014. Koncernen har i år ett förlängt bokslutsår (1 december 2014-31 december 2015, 13 månader). Då detta är koncernens första räkenskapsår lämnas inga jämförelsesiffror. Skattekostnaden är schabloniserad.
 • Ungefärliga jämförelsesiffror är framräknade från underliggande rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar. Då dessa inte tidigare redovisat pågående arbete löpande över året har förenklingar och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit nödvändiga. Det rörelsedrivande bolaget Transtema AB omsatte föregående räkenskapsår, 2014, 48,7 mkr med ett rörelseresultat på 10 mkr.

Perioden 1 december 2014 till 30 juni 2015 (7 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,381 kkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,036 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 18,0%.
 • Rörelseresultat uppgick till 5,243 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 3,776 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,25 kr/aktie.
 • Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens första räkenskapsår. I kvartalsrapport 1 (daterad 29 maj 2015) så avgavs också perioden 1 januari-31 mars (3 mån) för att möjliggöra jämförelse med framtida rapporter för nästkommande år. Omsättningen för 1 januari-30 juni (6 månader) är 27 736 kkr vilket motsvarar en tillväxt för 6 månaders perioden på 23%. EBITDA för 6 månaders (1 jan-30 juni) perioden är 4 843 kkr.

VD har ordet

Marknaden är mycket stark och vi ser inga tendenser på avmattning för året!

”Vi arbetar med att designa, bygga och drifta kommunikationsnät. Våra kunder är professionella nätägare, både privata företag och organisationer inom offentlig förvaltning. Tyngdpunkten idag ligger på optiska fibernät. Utbyggnaden av fibernät i hela Sverige för att säkerställa att vi som kunder får tillgång till det bredband vi önskar driver vår marknad. Marknaden är mycket stark och såväl vår organiska tillväxt och vår lönsamhet visar att vi arbetar på rätt sätt. 

Vi arbetar med de främsta spelarna på vår marknad och våra ledord Kvalitet, Pålitlighet och Serviceminded skall genomsyra allt vi gör. Vi upplever att våra ansträngningar har givit och ger resultat och vi är glada för våra kunders fortsatta förtroende.

I samband med vår notering i maj på Aktietorget uttalade vi att vi har som mål att bli en nationell spelare. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att tack vare stora ansträngningar från mina medarbetare, nya som gamla, har vi nu gjort de första inbrytningarna i södra Sverige och Stockholmsområdet. Denna satsning kommer att fortsätta.

Vi fortsätter också att titta på företagsförvärv. Vi vill, framförallt, göra förvärv som kan göra att vi snabbare kan etablera oss som en heltäckande, nationell leverantör av våra produkter och tjänster. Vi tror att vår entreprenörsdrivna organisation passar väl för liknande presumtiva förvärvskandidater och att dessa företag kan fortsätta att utvecklas väl inom gruppen vid ett eventuellt förvärv.

Jag ser framför mig att resten av 2015 kommer att fortsätta att utvecklas väl både i tillväxt och i lönsamhet.”  - Magnus Johansson ,VD och koncernchef Transtema Group AB”

Källawww.aktietorget.se

Lönsam organisk tillväxt (33 %) - Q3

Kvartalsrapport 3

 • Omsättning 11,286 kkr (1 juli-30 september, 3 månader)
 • Omsättningstillväxt på 33% för kvartalet
 • EBITDA marginal 16,9 %
 • Marknaden för fiberoptiska nät är fortsatt het

Kvartalsrapport 3, 1 juli 2015 till 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,286 kkr vilket motsvarar en omsättningsökning på 33%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,911 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 16,9%.
 • Rörelseresultat uppgick till 1,563 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,070 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,07 kr/aktie.
 • Transtema Group AB bildades i november 2014. Koncernen har i år ett förlängt bokslutsår (1 december 2014-31 december 2015, 13 månader). Då detta är koncernens första räkenskapsår lämnas inga jämförelsesiffror. Skattekostnaden är schabloniserad.
 • Ungefärliga jämförelsesiffror är framräknade från underliggande rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar. Då dessa inte tidigare redovisat pågående arbete löpande över året har förenklingar och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit nödvändiga. Det rörelsedrivande bolaget Transtema AB omsatte föregående räkenskapsår, 2014, 48.7 mkr med ett rörelseresultat på 10 mkr.

Perioden 1 december 2014 till 30 september 2015 (10 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 44,667 kkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 7,947 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 17,8%.
 • Rörelseresultat uppgick till 6,807 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 4,846 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om

0,32 kr/aktie.

 • Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens första räkenskapsår. Räkenskapsåret är förlängt I kvartalsrapport 1 (daterad 29 maj 2015) så avgavs också perioden 1 januari-31 mars (3 mån) för att möjliggöra jämförelser med framtida rapporter för nästkommande år. Omsättningen för 1 januari-30 september (9 mån) är 39 022 kkr vilket motsvarar en tillväxt för 9 månaders perioden på 26%. EBITDA resultatet för 9 månader (1 jan-30 sept) är 6 754 kkr.

VD har ordet

Vår positiva utveckling fortsätter på en stark marknad

Vår positiva utveckling har fortsatt under tredje kvartalet. Efterfrågan från våra kunder är stark och vi gör ett bra jobb med att leverera projekt med hög kvalitet. Vårt arbete med utveckling av organisationen fortsätter med rekrytering, kompetensutveckling och processutveckling. Vi har nu även etablerat oss i Skåne med egen personal baserad i Malmö för att kunna tillgodose våra kunders behov. Vi ser att efterfrågan på vår kompetens inom design, byggnation och drift av kommunikationsnät fortsätter att öka. 

Vi har trots semesterperioden i juli och augusti kunnat leverera fina tillväxtsiffror under kvartalet. Transtema levererar bättre än vad vi förväntat oss, men vårt delägda bolag Relink ligger efter i sina planer. Vi arbetar med att förbättra Relinks resultat framöver.

Vi har uttalat att vi också vill växa genom förvärv för att snabbare expandera och bli en nationell leverantör. Vi har under perioden fört flera och ingående diskussioner med andra bolag. Flera av dessa, i samtliga fall entreprenörsdrivna bolag, skulle komma att passa väl in i Transtema koncernen vid ett framtida eventuellt förvärv. Förvärven kommer att bli av då såväl vi, som säljaren ser att det finns en fin framtid tillsammans. Till gagn såväl för Transtemas aktieägare som för Säljaren av bolaget.

Vi är en premiumleverantör i branschen där vår leveranskvalitet och professionalism skall vara utmärkande för vårt erbjudande. Vi arbetar hårt för att säkerställa att vi fortsätter att vara den bästa leverantören i branschen. 

Jag ser framför mig en fin avslutning på året och ett expansivt 2016!” - Magnus Johansson, VD och koncernchef Transtema Group AB”

Källawww.aktietorget.se

Händelser efter kvartalsrapport 3

Transtema Group AB förvärvar Fiber Gruppen i Sverige AB

Fibergruppen beräknas omsätta ca 50 mkr med en EBIT marginal om ca 10% år 2015. Bolaget har vuxit kraftigt med god lönsamhet sedan starten 2012. Den lönsamma tillväxten förväntas fortsätta under de kommande åren. Fibergruppen har sitt säte i Norrköping men driver verksamhet i södra och mellersta Sverige. Bolaget har ca 20 st anställda.

Fibergruppens verksamhet är konstruktion och byggnation av fiberoptiska bredbandsnät. Bolaget arbetar också med support och underhåll av dessa nät. Kunderna är främst större nätägare och operatörer.

Säljare av Fibergruppen är Jonas Bergstrand, Daniel Ajax och Niklas Källström, alla grundare och aktiva i Bolaget. VD i bolaget blir Jonas Bergstrand. Alla säljare kvarstår i sina befattningar med sina respektive ansvarsområden. Fibergruppen skall drivas vidare under samma ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

”Fibergruppen är ett bolag som liknar Transtema, vi arbetar mot samma kundgrupp och vårt erbjudande är i mångt och mycket likadant. Fibergruppen har, precis som vi, uppfattat marknadens krav på kvalitet och långsiktighet. Fibergruppen har på kort tid utvecklats till en ledande spelare på sin marknad. Det skall bli ett nöje att arbeta med Jonas, Daniel och Niklas och deras team på Fibergruppen och bygga en ännu starkare koncern tillsammans. Fibergruppen skall arbeta vidare som självständigt bolag under samma namn som tidigare.

Transtema tar också med detta vårt första förvärv, ett steg till för att bli en nationell spelare inom vår bransch. Vi hoppas att våra gemensamma kunder kommer uppskatta att vi nu ännu bättre kan ta på oss geografiskt större uppdrag” - Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group

”Vi har lärt känna Transtema och dess ledning under 2015. Transtema har samma syn på kunder, kvalitet och långsiktighet som vi grundare av Fibergruppen. Det skall bli spännande att tillsammans fortsätta att bygga en stark företagsgrupp. Vi skapar genom förvärvet större resurser för att ännu bättre kunna supporta Fibergruppens kunder” - Jonas Bergstrand, VD i Fibergruppen.

Fibergruppen samarbetar med Skanova och Telia där de erbjuder Öppen Fiber® som är ett registrerat varumärke av TeliaSonera AB.

Köpeskillingen är 30 miljoner kronor och 4 mkr i möjlig tilläggsköpeskilling baserat på en resultatnivå (EBIT) under 2016 om minst 10 mkr. 16 mkr betalas kontant och 14 miljoner kronor betalas genom apport av 1 629 803 aktier i Transtema Group AB (pris per aktie är 8,59 kronor vilket motsvarar aktiens genomsnittliga volymviktade kurs de senaste 10 handelsdagarna).

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år). Kontantdelen finansieras via egen kassa och bankfinansiering. Vid tillträdet kommer bryggfinansiering från Bolagets större ägare att utnyttjas. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas. Möjlig tilläggsköpeskillingen betalas under 2017 med framtida nyemitterade aktier i Transtema. Fibergruppen har ett justerat eget kapital om ca 5 mkr vid tillträdet.

Källawww.aktietorget.se

Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i Datelab AB

Transtema förvärvar 100 % av aktierna i Datelab AB. Datelab beräknas omsätta ca 25 mkr med en EBIT marginal om ca 10 % år 2015. Datelab har sitt säte i Örebro men driver verksamhet i hela Mälardalen. Bolaget har 18 st anställda.

Datelabs verksamhet är i första hand byggnation av fiberoptiska bredbandsnät. Kunderna är större nätbyggare och nätägare.

Säljare av Datelab är grundarna och de ledande befattningshavarna Mattias Leijon och Per Olsson. Datelab skall drivas vidare under samma ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

”Datelab är en fin förstärkning till Transtema-koncernen. Vi har vuxit kraftigt under det senaste året och med Datelab, tillsammans med det tidigare förvärvet Fibergruppen, närmar vi oss nu vårt mål att bli en nationell spelare. Vi tror att våra kunder kommer att uppskatta den förstärkning i resurser, kompetens och geografisk täckning som Datelab innebär. Vi har under en tid arbetat nära Mattias och Per och jag ser framemot att få arbeta tillsammans med dem för att ta vår koncern till nästa nivå” - Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group

”Vi på Datelab känner sedan tidigare Transtema från marknaden. Vi ser fram emot att få arbeta med Magnus och hans team i framtiden. Genom tillhörigheten till det större Transtema kommer vi att skapa mer resurser för att ännu bättre kunna supporta våra befintliga och nya kunder” - Mattias Leijon.

Kunder Datelab
Några av Datelabs största kunder

Köpeskillingen är 10 miljoner kronor. 4 mkr betalas kontant och 6 miljoner kronor betalas genom apport av 500 000 aktier i Transtema Group AB (pris per aktie 12 kronor). Säljarna har en lock-up på erhållna aktier på upptill 36 mån (1/3-del per 12 månader). I samband med förvärvet kallas till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att emittera aktier som krävs för att fullgöra förvärvet. Koncernens största ägare (motsvarande ca 75 % av rösterna) har åtagit sig att rösta för förslaget. Kontantdelen finansieras via bankfinansiering. Kallelse till extra bolagstämma sker idag den 28 januari 2016.

Datelab har ett justerat eget kapital om ca 3,8 mkr vid tillträdet.

Insynslista

Insynslista transtema
Insynslista transtema

Analys

Anser mig själv inte tillräckligt kompetent för att göra en kvalificerad  analys men tycker bolaget ser mycket lovande ut med god kassa och fina förvärv. Hittar ni någon bra analys av bolaget någonetanns så länka gärna i kommentarerna. Bolaget verkar i övrigt ha gått rätt mycket under radarn, har försökt hitta info i de större facebookgrupperna utan resultat. Bolaget har stigit 128 % sedan noteringen i maj 2015.

Källor

www.aktietorget.se/pressdocs

www.transtema.com

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Spotlight

Lucka 21: Plejd

Plejd har jag mer eller mindre följt sedan strax efter IPO. Har

Lucka 20: Touchtech

Är väldigt imponerad av ledningen i Touchtech och framförallt VD Deniz som

Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform
Ta mig Längst upp