Var med när nästa raket tänds!

Oboya Horticulture

Oboya Horticulture

Introduktion av Oboya Horticulture

OBOYA Horticulture Industries AB:s affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Verksamhet

Oboya Horticulture har från det att verksamheten startades av Robert Wu 2006 varit inriktad på produktion och service till de globala och lokala odlingsmarknaderna.

Styrelseordförande Robert Wu (till vänster) äger i dagsläget 2,00 miljoner A-aktier och 7,64 miljoner B-aktier i Oboya.

Bolagets verksamhet inkluderar utveckling, produktion och försäljning av exempelvis:

 • Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär d.v.s. till varor som vi dagligen kommer i kontakt med i dagligvaruhandeln.
 • Etiketter till blomster- och krukväxter.
 • Krukor och systemlösningar för effektiv odling och distribution kryddörter och växter.
 • Logistiklösningar i form av vagnar och transportkärl för effektiv transport av blommor och växter.
 • Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter.
 • Displayer och utställning till butiker inom blomsterindustrin.

Oboya Horticulture

Oboya Horticultures mål är att bli en av världens ledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt till logistikföretag som använder produkter som våra. Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter Bolagets produkter.

Bolagets kunder är i huvudsak odlare och distributörer. Dessa använder torv, gödsel och växtnäring, krukor, förpackningar, etiketter, transportvagnar, vattenbaserade transportlösningar, vagnar och displayer under sin dagliga verksamhet, vilket är de produkter som Oboya Horticulture har i sitt produktutbud. Genom Oboyas breda sortiment kan kunderna minska antalet leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de flesta konkurrenter inte kan erbjuda.

Genom Bolagets produktionsenheter är Oboya Horticulture nära sina kunder och de regioner där behov av produkterna finns. Innovation och utveckling av nya produkter är en viktig del inom Oboya Horticulture. Idag har Bolaget fler än 15 patentansökningar och flera innovationsprojekt är i process för att utveckla miljövänliga produkter och lösningar.

Oboya Horticulture koncernstruktur
Oboya Horticulture koncernstruktur

Affärsidé

OBOYA Horticulture Industries AB:s affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.

Vision

Oboya Horticulture ska förbättra och bidra till blommors, växters och örters “supply chains”, dvs branschens försörjningskedja för att öka effektivitet, kvalitet, miljö och utveckling.

Mål och strategi

OBOYA Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings- och logistikprodukter till odlingsindustrin.

OBOYA Horticulture för avsikt att växa dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment, men även genomföra företagsförvärv för att etablera sig på nya marknader.

OBOYA Horticulture har som mål att växa organiskt med minst 20-30 procent per år de närmaste åren på de befintliga marknaderna.
Utöver den organiska tillväxten räknar Bolaget med att göra strategiska förvärv som ökar tillväxten ytterligare med minst 20 procent per år.
Företagsförvärven skall inriktas strategiskt på verksamheter som tillför Bolaget nya produkter eller ger ökad geografisk spridning.
Lönsamhetsmässigt är styrelsens mål att nå en vinstmarginal på sju procent, vilket bedöms som realistiskt inom några år.

Marknadspotential 
På världsmarknaden har OBOYA Horticulture en mycket liten marknadsandel. Styrelsen anser att det finns förutsättningar att växa betydligt och inom en femårsperiod nå en omsättning på någon miljard kronor och med en god lönsamhet.

Källawww.oboya.se

Presentation

Kvartalsrapport 1 (Jan-Mars 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,6 MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 0,5 MSEK
 • Rörelsemarginal uppgick till 0,7 %
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,04 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

UTSIKTER FÖR ÅR 2015

 • Oboyas målsättning, att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK med lönsamhet, ligger fast.
 • Oboya kommer att fortsätta fokusera på stark tillväxt på våra olika marknader. Vi ser en stark efterfråganpå våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.
 • Oboya kommer att fortsätta etablera inköp- och försäljningskontor på nya marknader.
 • Oboya kommer att utöka sitt produktsortiment där det långsiktiga målet är att vara totalleverantör inom odlingsindustrin.

VD:ns kommentar

Omsättningen under första kvartalet uppgick till närmare 76 MSEK med ett positivt resultat, vilket var i linje med våra förväntningar. Kvartalet belastas av uppbyggnaden av vår produktionsenhet i Polen, men vi ser att våra ansträngningar att bygga upp en större produktionsanläggning börjar ge resultat. Vi räknar med att vi skall närma oss full drift i fabriken under andra kvartalet 2015.

Vi ser en stark efterfrågan av våra produkter på samtliga marknader. Vi fortsätter att investera och vi har i Oboya Afrika anställt ytterligare medarbetare för att kunna möta efterfrågan av våra produkter. Likaså rekryterar vi nyckelpersoner och fortsätter våra marknadssatsningar i våra dotterbolag i olika regioner.

Oboya Horticulture afrika

På den kinesiska marknaden är vi en av de marknadsledande aktörerna inom vårt segment. Vi fortsätter med kraftig expansion inom samtliga produktgrupper. Idag har vi 24 medarbetare som är verksamma inom försäljning i Kina och vi har säljrepresentanter i samtliga viktiga regioner. För att möta efterfrågan kommer vi att fortsätta investera i produktionskapacitet, framförallt i vår fabrik i Kunming.

Oboya Horticulture i Kina

Bolaget kommer att fortsätta fokusera på expansion och etablering på nya marknader. Vi deltar i närmare 30 mässor runt om i världen och har genom åren byggt upp en stark position på våra olika marknader. Nästa marknad, som vi ser som väsentlig för vår fortsatta expansion, är Nord- och Sydamerika. Vi har idag flera samarbetspartners i området men ser att en egen representation är nödvändig för att ta nästa steg.

KällaDelårsrapport Jan - Sep 2015 

För helår vidhåller vi vår målsättning om att nå en omsättning om ca 300 MSEK med lönsamhet.

Kvartalsrapport 2 (April-Juni 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,8 MSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till - 3,0 MSEK.
 • Rörelsemarginal uppgick till – 3,7 %.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,37 kr.

FÖRSTA – ANDRA KVARTALET (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen uppgick till 157,5 MSEK (53,7 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till – 2,5 MSEK (0,7 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till – 1,6 % (1,4 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (-1,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,32 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 • Oboya tar stororder i Holland till ett uppskattad värde om ca 4 MEUR.
 • Under andra kvartalet har Oboya påbörjat att genomföra ett besparing- och rationaliseringsprogram.Målet är att uppnå rationalisering och besparingar upp mot 10 MSEK på årsbasis.
 • Uppbyggnaden av produktionsanläggning i Polen har tagit längre tid än beräknat och har kantats utav tekniska- och administrativa problem.
 • Kapitalbindingen har under andra kvartal påverkat lönsamheten negativt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Styrelsen föreslår att Hakan Hu väljs som ny ordinarie styrelseledamot i Oboya Horticulture Industries AB vid en extra bolagstämma den 30 september enligt tidigare pressmeddelande. Håkan ersätter Jan Kjellman.

UTSIKTER FÖR ÅR 2015

 • Oboyas målsättning, att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK ligger fast. Bolagets resultat påverkas dock negativt av de omställningskostnader som rationaliseringarna medför. Men för att nå bolagets långsiktiga avkastningsmål så är omställningskostnaderna nödvändiga.
 • Oboya kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra olika marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.
 • Bolaget kommer behöva stärka upp balansräkningen och förbättra likviditeten under året. Dialog kommer att genomföras med koncernens huvudbank och med finansbolag om olika finansieringslösningar.

VD:ns kommentar

Omsättningen under första halvåret uppgick till över 157,5 MSEK (53,7 MSEK), vilket var i linje med våra förväntningar. Däremot är vi inte nöjda med resultatet för halvåret som har belastats alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även olika kostnader från besparing- och rationaliseringsprogram. Kostnader vid uppbyggnad av produktionsanläggning i Polen har tagit längre tid än beräknat och har kantats av tekniska- och administrativa problem. Problemen skall vara lösta under tredje kvartalet och målet är att få igång ett effektivt och lönsam produktionsbolag.

Oboyas produktionsanläggningen i Polen

Vi har påbörjat ett besparing- och rationaliseringsprogram i samtliga bolag. Målet är att uppnå rationalisering och besparingar med upp mot 10 MSEK på årsbasis. Bland annat kommer kontoren i Indien och Harbin, norra Kina, att stängas. Försäljning och inköp kommer istället skötas från kontoret i Qingdao, Kina. Effektivisering av bolagets produktionsanläggningar har påbörjats vilket medför personalreduceringar framförallt i Polen och Kina. Åtgärderna beräknas vara fullt genomförda under tredje kvartalet och ge positiv effekt under kvartal fyra. Detta innebär att vi under kvartal två och tre tar engångskostnader för att uppnå de mål vi satt.

Positivt är att vi fortsätter att se en stark efterfrågan av våra produkter och därmed även en stark organisk tillväxt.

KällaDelårsrapport Jan-Jun 2015

På den kinesiska marknaden är vi en av de marknadsledande aktörerna inom vårt segment. Vi förhandlar med flera strategiska samarbetspartners i Kina för att möta den efterfrågan som finns.

Kvartalsrapport 3 (Jan-Sept 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,2 MSEK (60,9 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,7 MSEK (-6,0 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -5,7 % (-9,8 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,4 MSEK (-6,7 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,29 kr (-0,44 kr).

FÖRSTA - TREDJE KVARTALET (JANUARI - SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 238,7 MSEK (114,6 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -7,2 MSEK (-5,2 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -3,0 % (-4,6 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,3 MSEK (-8,0 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,62 kr (-0,53 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

Oboya Horticulture har genomfört ett strategiskt företagsförvärv i Danmark – CombiPot ApS.

UTSIKTER FÖR ÅR 2015

 • Oboya Horticultures målsättning att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK ligger fast. Eftersom lönsamhetsmålet inte uppnåtts har ett besparingsprogram påbörjats och beräknas vara fullt ut genomfört under fjärde kvartalet. Bolagets resultat påverkas dock negativt av de omställningskostnader som rationaliseringarna medfört varför vi räknar med ett negativt resultat för helår. Men de åtgärder som genomförts kommer börja ge effekt under fjärde kvartalet.
 • Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.

VD:ns kommentar

Tredje kvartalet har varit en händelserik period. Bolaget har genomfört ett förvärv av CombiPot ApS konkursbo i Odense, Danmark. Genom förvärvet av CombiPot har vi ett heltäckande produktsortiment inom växt- och blomsterkrukor. Övertagandet av verksamheten har tagits emot väl av våra kunder och intressenter. Förvärvet innebär att vi har kommit ett steg närmare att bli totalleverantör av förbruknings- och logistikprodukter inom odlingsindustrin. Integrationen av Combipot har gått mycket bra och vi räknar med att Combipot redan under första kvartalet 2016 kommer bidra positivt till koncernens resultat.

Koncernens produktionsanläggningar i Polen och Kina visar god tillväxt. Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Beijing KingPeng International Hi-Tech Co Ltd. KingPeng är en leverantör av växthus med tillbehör på den kinesiska marknaden. Avtalet innebär att vi kommer in med våra produkter i deras försäljningsorganisation. I Kina har vi startat e-handel inom hobbyodling, hemmaträdgård. Här ser vi en stor potential på en snabbt växande marknad.

Recretational greenhouse från Kingpeng.

Oboya fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga våra marknader. Vi har idag ett brett utbud av förbrukningsprodukter inom odlingsindustrin. Vi är idag en av de större producenterna av förpackningar till odlings och blomster industrin genom våra fabriker i Kina och Polen. Vi är nu även heltecknade inom odlingskrukor genom vår produktion i Polen och i Odense. Även inom övrigt sortiment såsom etiketter, logistikprodukter substrater tar vi marknadsandelar.

Vår tillväxt är helt i linje med våra förväntningar och vi kommer uppnå vår målsättning om en försäljning om drygt 300 MSEK. Vi är dock inte nöjda med bolagets resultat varför vi under tredje kvartalet påbörjat ett besparingsprogram. Vi har integrerat ett antal bolag i koncernen och genomför nu åtgärder för att få ut alla synergier. Besparingarna beräknas uppgå till ca 10 MSEK på helår. Vi kommer börja se effekter av våra åtgärder under kvartal fyra men åtgärderna kommer inte ge full effekt förrän första kvartalet, 2016. Genom den emission som planeras i november kommer bolaget vid fulltecknande tillföras 17,5 MSEK före emissionskostnader.

KällaDelårsrapport Jan - Sep 2015 

Vi förväntar oss kunna bibehålla vår tillväxttakt och vårt höga tempo i samtliga bolag för 2016.

Händelser efter kvartalsrapport 3

Nyemissionen övertecknad (2015-11-30)

Oboya har under november månad genomfört en företrädesemission och en riktad emission. Företrädesemissionen blev tecknad till drygt 133 procent och tillför bolaget 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 300 000 kronor. Företrädesemission tecknades till drygt 20 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har bolaget gjort riktad emission till Right Grand Group HK Ltd om 1 400 000 kr och Qin Sigang om 779 569 kr sammanlagt 2 179 569 kr till samma villkor som företrädesemissionen.

Läs mer här: www.avanza.se

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar 50 % av bolag i Shanghai med försäljning av smarta växtväggar med  luftreningsfunktion. (2015-12-21)

Oboya har undertecknat avtal om att förvärva 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. Tillträde sker i januari 2016 och förvärvslikviden uppgår till 1 585 000 SEK. ShangPa har 10 anställda och arbetar med luftrening med hjälp av smarta växter. Växtväggarna har automatisk bevattning och luftkvalitetsmätning. Växtväggarna fungerar som luftrenare och ger en hälsosammare samt friskare inomhusmiljö.

Under hösten startade vi e-handel med konsumentprodukter inom hemmaträdgård i Kina. Nu tar vi ett steg in i marknaden för bättre hemma och arbetsmiljö genom att vi förvärvar 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. ShangPa startades under hösten 2015 och arbetar med försäljning av ny teknik av luftrenare som innebär sk naturlig luftrening. Behovet av luftrening är mycket stor i Kina och att använda sig av naturlig luftrening genom teknik med särskilda växter är mycket intressant. Växtväggarna har inbyggd teknik som gör att användaren kan kontrollera och mäta funktionaliteten. Vi räknar med att kunna få en bra tillväxt de närmaste åren inom detta segment” - Styrelseordförande Robert Wu

Bilder på växtväggarna.
Bilder på växtväggarna.

Källawww.avanza.se

Tar order i Danmark och Österrike till ett uppskattat värde om ca 2 miljoner kronor (2016-01-11)

Oboya Horticultures dotterbolag Elmerprint A/S har slutit avtal om att leverera bland annat förpacknings lösningar till ny kund i Danmark. Ordervärdet uppskattas till ca 800 000 kr årligen och leverans kommer ske löpande under 2016. Dotterbolaget Oboya Polen har tagit order om att leverera förpackningslösningar till en större odlare i Österrike till ett uppskattat ordervärde om 1 200 000 kr årligen och leverans kommer ske löpande under 2016.

Oboya Horticulture

Det är glädjande att vi genom att erbjuda ett större utbud av produkter gör oss intressantare som leverantör till nya kunder inom segmentet odling, växt och grönsaker. Vi ser en stark efterfrågan av våra produkter och orderbeläggningen ser bra ut inför första kvartalet 2016” - Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries.

Källawww.avanza.se

Oboya Horticulture Industries AB tar order i Danmark till ett uppskattat värde om ca 1,5 miljoner kronor. (2016-01-20)

Oboya Horticultures dotterbolag Combipot Aps har slutit ett tillsvidare avtal om att leverera odlingskrukor till en av Danmarks största odlare. Ordervärdet uppskattas till ca 1 500 000 kr årligen och leverans kommer ske löpande under 2016.

I ett första steg har vi nu tecknat avtal om att leverera Combipots odlingskrukor. Men vi ser goda möjligheter att under 2016 även kunna teckna avtal att leverera våra övriga produktgrupper till kunden”- Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries.

Källawww.avanza.se

Oboya Horticulture Industries AB har slutit avtal avseende leverans av växtväggar med luftreningsteknik i Kina. (2016-01-21)

Oboya har genom bolaget ShangPa Information Technologies Shanghai Ltd tagit orders om försäljning och uthyrning av växtväggar med luftreningsteknik. Växtväggarna har en teknik där luftrening sker delvis mekaniskt men också genom naturlig luftrening via växterna. Totala ordervärdet uppgår till ca 1 300 000 SEK och leverans beräknas ske löpande under första kvartalet. Luftproblemen i Kina har länge varit ett känt problem och Oboya tar via Green Tech bolaget ShangPa fram produkter som förbättrar inomhusmiljön.

Det här är våra första orders med växtväggar och det finns ett stort intresse för den här typen av produkter med luftreningsteknik i Kina. Våra produkter är en kombination av mekanisk luftrening och naturlig rening. Vi fortsätter att utveckla designen och funktionen av produkterna för att kunna passa kundernas önskemål i både hemma- och kontorsmiljö” säger styrelseordförande Robert Wu.
Växtväggarna
Växtväggarna

Oboya Horticulture har tecknat två strategiska samarbetavtal i Kina

Samarbetsavtalet med New Century Express Financial Leasing ger Oboya möjlighet att till leasingbolagets cirka tre miljoner kunder sälja, uthyra och marknadsföra hemträdgårdsprodukter samt växtväggar med luftreningsteknik.

Kunder till Nciexpress

Det andra avtalet gäller Anzhong som är ett av Kinas större bolag inom fastighetsskötsel. Bolaget är noterat på Shenzhen-börsen. Avtalet innebär att Anzhong skall sälja och hyra ut växtväggar med luftreningsteknik till sina kunder.

“Kina är en oerhört stor marknad och vi behöver bland annat starka samarbetspartners för att snabbt kunna etablera oss i olika regioner med våra produkter”, -  Oboyas styrelseordförande Robert Wu.

Källawww.avanza.se

Analys

Nedan kan ni se ett utdrag av en analys gjort på Redeye.se

Man har nyss genomfört en nyemission för att finansiera det nya förvärvet av CombiPot. Man fick teckningsförbindelser på ca 10 miljoner och ett stort intresse från internationella investerare.

http://www.oboya.se/2015/10/oboya-horticulture-industries-ab-genomfor-nyemission/

http://www.oboya.se/2015/12/nyemissionen-overtecknad/

Man har en välfylld kassa och en god likviditetsbalans. Man har haft en burnrate på ca - 3 miljoner per kvartal http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2014/09/Delårsrapport-Q3-2015-Org.pdf . Jag beräknar att man går plus från och med Q4 2015 eller Q1 2016 beroende på sparprogrammet. Därmed har man inget negativt resultat och därmed kan vi räkna med att gå plus istället för att betala ca 3 miljoner kronor per kvartal för att driva företaget. Man har uttalat sig i många pressmeddelanden att man inte var nöjda med resultatet för Q1-Q3 2015 och att lönsamheten skall sättas i fokus nu https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/11/05/oboya-har-lonsamhetsfokus-for-2016-manga-bolag-till-salu-vd.html . Man kommer också att fokusera på att bli mer kända bland investerare då omsättningen i bolagets aktie är i närmaste obefintlig.

Omsättningen mellan 2017-2020 är bara exempel på vad omsättningen kanske landar på om man skall nå målet på en miljard till 2020.

År - 2016

400 * 0.05 = 20

År - 2017

600 * 0.055 = 33

År - 2018

700 * 0.06 = 42

År - 2019

800 * 0.065 = 52

År - 2020

1000 * 0.07 = 70

Man har en del lån men balansräkningen är stabil och dessa är långsiktiga och man betalar främst ränta. Därmed har man råd med exempel utdelning eller fler förvärv i framtiden.

BV nu = 100 miljoner

100 / 20 = P/E 5

100 / 33 = P/E 3

100 / 42 = P/E 2.4

100 / 52 = P/E 1.9

100 / 70 = P/E 1.4

Dagens kurs - 7kr

Med P/E 25 får vi dessa olika kurser:

2016 - 31 kr

2017 - 51 kr

2018 - 66 kr

2019 - 81 kr

2020 - 110 kr (Värderingen är nu 1.75 miljarder för ett bolag som omsätter 1 miljard och har en nettovinst på 70 miljoner. Detta innebär med P/E 25 en aktiekurs på 110kr. En procentuell vinst på ca 1 600 %.)

Bolaget är oerhört attraktivt och har gått under radarn länge nu trots att det är ett av de största bolagen på aktietorget räknat till omsättning. Man har länge låtit tillväxten stoppa lönsamheten men nu har man skiftat om och har nu ett större fokus på lönsamheten. Just nu är BV 100 miljoner alltså endast 1 / 3 av omsättningen.

Min egna tro är att bolaget kan nå en kurs från allt mellan 20-40 kr (285-570 %) inom kort och i slutet av 2016 borde den stå i 35kr +. Detta om bolaget utvecklas som förväntat av ledningen.

År 2020 skulle det inte förvåna mig om vi hittar bolaget på mid cap och som en respekterad förvärvskoncern i en marknad där man har dominans. De flesta stora bolagen har just samma taktik som Oboya - Tillväxt & Förvärv.

Läs hela analysen här: www.redeye.se

Insynslistan

Oboya Horticulture
2015-01-01 till 2016-02-07

Källor

www.oboya.se

www.avanza.se

www.redeye.se

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Senaste inlägget av Spotlight

Lucka 21: Plejd

Plejd har jag mer eller mindre följt sedan strax efter IPO. Har

Lucka 20: Touchtech

Är väldigt imponerad av ledningen i Touchtech och framförallt VD Deniz som

Lucka 19: Insplorion

Kort om Insplorion Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform
Ta mig Längst upp